Đam mê nghề nghiệp

Vài lời phi lộ Gần đây, mình mới vừa nghỉ làm tại TheCoffeeHouse sau hơn 2 năm làm việc (thật ra là mình được thuyên chuyển...

Writeup INCTF 2019

Misc: Bye Bye 2.7 https://thaivd.wordpress.com/2019/09/23/inctf-bye-bye-2-7-misc-100pts/ PHP+1 <?php $input = $_GET['input']; function check(){ global $input; foreach (get_...

Đồ án chuyên ngành

Tên tiếng Việt: TỰ ĐỘNG PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG WEBASSEMBLY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG https://drive.google.com/file/d/1xMcMuQbDwL-RnJIsvOmvpOTsTFy0wi60/view?usp=sharing...

Hướng dẫn truy cập VPN UIT trên Linux

Gần đây mình có tham gia nghiên cứu một chút tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin, nên mình cần sử dụng dịch vụ VPN...

My Presentation Slide

Mình tạo ra trang này để chia sẻ những slide thuyết trình của mình đã làm, vì một số trong đó chứa khá nhiều kiến thức...