Cài đặt Ghost Blog trên CentOS Linux

Đầu tiên, chúng ta phải cài đặt Ghost để tìm hiểu và sử dụng nó. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ghost trên Centos Linux 6 64 bit.

Cài đặt NodeJS:

Chạy câu lệnh sau để cài đặt NodeJS:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup | bash -
yum install -y nodejs
Tải và cài đặt Ghost:

Tải xuống và cài đặt Ghost bằng các câu lệnh:

cd /var/www/
curl -L -O https://ghost.org/zip/ghost-latest.zip  
unzip -d ghost ghost-latest.zip  
cd ghost
sudo npm install --production
Cấu hình Ghost:

Chỉnh sửa file cấu hỉnh Ghost theo cách sau:

sudo nano config.example.js

Trong mục "Production" thay đổi:

host: '127.0.0.1',

thành

host: '0.0.0.0',
Tạo user cho Ghost:
useradd ghost
chown -R ghost:ghost /var/www/ghost/

Bây giờ đăng nhập vào user "ghost" và khởi động Ghost nào!

su - ghost
cd /var/www/ghost/
npm start --production

Dùng trình duyệt vào: http://nơi_ghost_được_cài_đặt:2368 và tận hưởng thành quả.

Đã xong rồi đấy, bạn đã có NPMGhost được cài đặt ở /var/www/ghost. Nhưng bất tiện là khi truy cập Ghost bạn phải thêm cổng 2368 ở phía sau và phải giữ cho SSH start Ghost luôn hoạt động, nếu tắt thì Ghost cũng sẽ dừng. Nên trong bài viết sau, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chuyển cổng 2368 thành 80 cho Ghost để gắn tên miền vào và cách giữ cho Ghost luôn hoạt động. Hãy đọc bài tiếp theo nhé!

Seal niêm phong