Cài đặt Webmin trên Linux - Quản lí Server hiệu quả

Giới thiệu:

Webmin là một công cụ quản lí server Linux trên nền tảng Web. Webmin cung cấp giao diện trực quan và dễ sử dụng để quản lí rất nhiều khía cạnh và chức năng của Server. Thật sự Webmin rất dễ sử dụng, tiện lợi và bảo mật. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nó trên các hệ điều hành phổ biến trên nền tảng Linux như: CentOS/RHEL/Redhat/Fedora/SuSE, Ubuntu/Debian...

Cài đặt:
  • Đăng nhập vào root, rồi chạy các lệnh sau:

Với CentOS/RHEL/Redhat/Fedora/SuSE:

cd /home
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
wget  http://www.webmin.com/download/rpm/webmin-current.rpm
rpm --import jcameron-key.asc
rpm -Uvh webmin-*.rpm

Với Ubuntu/Debian:

nano /etc/apt/sources.list

Bấm Ctrl-W rồi Ctrl-V để chuyển con trỏ xuống cuối file. Sau đó thêm những dòng sau:

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

Sau khi thêm xong bấm Ctrl-X, nhập Y để lưu, rồi Ctrl-C để thoát ra.
Tiếp tục chạy các lệnh:

wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -
apt-get update
apt-get install webmin

Đăng nhập vào Webmin và sử dụng:

  • Truy cập vào địa chỉ https://ip-server:10000
  • Trình duyệt sẽ báo lỗi chứng chỉ SSL, bạn cứ thêm ngoại lệ và tiếp tục truy cập nhé. Nếu sử dụng Chorme, chọn Advanced -> Proceed to .... Nếu sử dụng Firefox chọn I Understand the Risks -> Add Exception... -> Confirm Security Exception
  • Sau đó bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập sau: Đăng nhập Webmin
  • Nhập user root và password và bấm Login.
  • Từ đây, bạn đã truy cập được vào Webmin và đã có thể quản lí Server từ giao diện Web rồi! Sử dụng thôi nào! Giao diện Webmin
Seal niêm phong