Chuyển cổng 2368 sang 80 cho Ghost với Apache, Nginx trên CentOS

Nếu bạn đã theo dõi và làm theo bài viết Cài đặt Ghost Blog thì chắc hẳn cũng đã được giới thiệu một trở ngại của Ghost là khi truy cập phải thêm cổng 2368 đằng sau. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục điều này với Apache hoặc Nginx.

Với Apache:

Tạo file cấu hình mới cho Ghost:

sudo nano /etc/httpd/conf.d/ghost.conf

Sửa lại cấu hình mẫu sau cho phù hợp rồi thêm vào và lưu lại:

NameVirtualHost *:80 
<VirtualHost *:80> 
  ServerName tên-miền-của-bạn.com 
  ServerAlias tên-miền-của-bạn.com 
  ProxyRequests off 
  ProxyPass / http://127.0.0.1:2368/ 
  ProxyPassReverse / http:/127.0.0.1:2368/   
</VirtualHost>

Khởi động lại Apache:

sudo service httpd restart
Với Nghix:

Tạo file cấu hình mới cho Ghost:

sudo nano /etc/nginx/conf.d/ghost.conf

Sửa tên-miền-của-bạn.com thành địa chỉ tên miền của bạn rồi thêm vào và lưu lại ghost.conf:

server {
  listen 80;
  server_name tên-miền-của-bạn.com;
  location / {
    proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header  Host   $http_host;
    proxy_pass     http://127.0.0.1:2368;
  }
}

Khởi động lại Nginx:

sudo service nginx restart

Bây giờ, bạn đã có thể truy cập vào trang Ghost Blog mà không cần đuôi 2368 đẳng sau rồi phải không nào?
Bắt đầu viết Blog thôi!

Seal niêm phong