Hướng dẫn cách chuyển từ MYSQL sang MariaDB trên CentOS

Từ khi Oracle mua lại Mysql, phần mềm này đã không còn là mã nguồn mở hoàn toàn nữa. Do đó, rất nhiều Developer, kể cả người sáng lập ra Mysql đã chuyển sang để phát triển một hệ quản trị CSDL mới dự trên Mysql nhưng hoàn toàn miễn phí là MariaDB. Từ khi ra mắt đến nay, MariaDB đã chứng minh được những ưu điểm của mình:

  • Hiệu năng tốt hơn nhiều so với Mysql cùng phiên bản
  • Hoàn toàn tương thích với Mysql - Tất cả cổng kết nối, câu lệnh,... đều hoàn toàn giống nhau.
  • Được phát triển và cập nhật hoàn toàn miễn phí.
  • Tích hợp những Database Engine mới như Aria (tối ưu cho MyISAM), XtraDB (phiên bản tối ưu của InnoDB), SphinxEngine (Proxy Engine cho Sphinx Search),...
  • Được sự hỗ trợ lớn của cộng đồng người sử dụng.
  • Nhiều công ty, trang web lớn đã sử dụng MariaDB thay cho Mysql như: Wikipedia, Google,...

Ngoài ra, chuyển từ Mysql sang MariaDD rất dễ dàng và hoàn toàn tương thích, bạn không cần phải đổi lại các ứng dụng client. Hãy thử chuyển sang sử dụng MariaDB nào!

Trong bài viết sử dụng Centos Linux 6 64 bit.

Bước 1: Sao lưu (Backup) toàn bộ Database:

Backup Database:

mysqldump --all-databases --user=root --password --master-data > backupdb.sql

Nếu gặp lỗi: mysqldump: Error: Binlogging on server not active. Thì thêm dòng log-bin=mysql-bin vào my.cnf rồi lưu và khởi động lại Mysql.
Backup file cấu hình (my.cnf):

sudo cp /etc/mysql/my.cnf /home/my.cnf.bak 
Bước 2: Gỡ cài đặt Mysql:
sudo yum remove mysql* mysql-server mysql-devel mysql-libs
sudo rm -rf /var/lib/mysql 
Bước 3: Cài đặt MariaDB:

Tạo một Yum repository file cho MariaDB:\

sudo nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo 

Nhập nội dung sau vào rồi bấm lưu lại:

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1.13/centos6-amd64/
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

(Vui lòng chọn phiên bản mong muốn tại: http://yum.mariadb.org/ và thay thế vào baseurl)

Cài đặt MariaDB

sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client 

Chuyển file cấu hình của Mysql về MariaDB:

sudo cp /home/my.cnf /etc/mysql/

Cài root password mới cho MariaDD:

mysql_secure_installation

Khởi động MariaDB:

sudo service mariadb start
sudo chkconfig mysqld on
Bước 3: Khôi phục lại Database:
mysql -u root -p < backupdb.sql 
Bước 4: Kiểm tra lại mọi thứ:
mysql -u root -p

Dùng lệnh show database để kiểm tra tất cả database đã được khôi phục hay chưa.

MariaDB [(none)]> show databases;

Sau đó tiếp tục xem lại các ứng dụng client có hoạt động tốt hay không và việc cuối cùng là tận hưởng những tính năng mới của MariaDB thôi.

Tới đây là xong rồi đấy! Chúc bạn thành công!

Seal niêm phong