My Presentation Slide

Mình tạo ra trang này để chia sẻ những slide thuyết trình của mình đã làm, vì một số trong đó chứa khá nhiều kiến thức thú vị mà mình đã trải qua và học được.

XSS: Cross Site Scripting

Slide này mình làm ra để thuyết trình về lổ hổng XSS cho một số bạn trong team InfoSec. Ngoài một vài lí thuyết cơ bản thì mình đã thêm vào một số phần mới như các XSS Protection và làm sao để bypass được chúng.

https://drive.google.com/file/d/1kGhz7nBM7zTvNR4Bc7fiHGkzwqc2YO6E/view?usp=sharing

CTF: "Môn thể thao trí tuệ của Hacker"

Slide này là dành cho bài thuyết trình ở InfoSec Meetup #1, chủ yếu mình muốn giới thiệu tổng quát qua về CTF và các thành tích mà UIT đã đạt được cho các bạn thế hệ sau.

https://drive.google.com/file/d/1MKIc46oz6vrSNyuGp7CBcg973xSYGGiu/view?usp=sharing

Mysql Cluster with Galera and MaxScale

Đây là Slide của đồ án môn học Quản trị mạng & Hệ thống của nhóm mình. Nhóm mình không làm gì nhiều về mặt kĩ thuật, chủ yếu là lên mô hình, cài đặt và chạy thử nhưng những phân tích trong đây khá là chi tiết và sâu về Mysql Clustering.

https://drive.google.com/file/d/1LiTWlCpjJdsN53I137YvT-p3HE3MEmxU/view?usp=sharing

Kerberos Protocol

Slide cho đồ án môn An toàn mạng máy tính. Giao thức Kerberos thì khá phức tạp, tuy nhiên bạn chỉ cần nắm được cái tư tưởng chính của nó. Hi vọng Slide trên sẽ giúp ích các bạn hiểu thêm về giao thức này.

https://drive.google.com/file/d/19DCnkUjpV6-qhzTecbgrlgh8BXDbXTIW/view?usp=sharing

SSL/TLS Protocol

Đây cũng là Slide cho đồ án môn An toàn mạng máy tính, Slide này cơ bản cũng là cách thức hoạt động của giao thức SSL/TLS. Không đi sâu về vấn đề mã hóa.

https://drive.google.com/file/d/182aoG85oF9IHAYljxndPFQ3Y90voMK3-/view?usp=sharing

Building a Zero Trust network with Pritunl Zero

Đồ án của nhóm mình cho môn học cho môn An toàn mạng máy tính nâng cao, trong đó nghiên cứu về chiến lược Zero Trust, mô hình BeyondCorp của Google và triển khai bằng Pritunl Zero.

https://drive.google.com/file/d/1fLTlUdRBjPGmJEbRDESv3QwclvWZe1Cv/view?usp=sharing

Wasabi: Một framework cho việc phân tích động WebAssembly

Slide cá nhân của mình cho môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, trong đó mình trình bày bài báo Wasabi: A Framework for Dynamically Analyzing WebAssembly.

Slide: https://drive.google.com/file/d/1D0TO3rLPLfYczFX0aa0hW7CY1SR-G55x/view?usp=sharing
Bài dịch tiếng Việt của bài báo: https://drive.google.com/file/d/1fkvCOByNLox8JKayjgwhyXTIRUDFDpKb/view?usp=sharing

Seal niêm phong