Bài 3: Cấu hình và sử dụng sphinx cơ bản

Chúng ta cùng cấu hình và tiến hành chạy thử Sphinx lần đầu tiên nào! Đầu tiên ta sẽ cấu hình hệ thống searchd của sphinx:...