Mates CTF Session #3 Round 2 Writeup

Mình tham gia vòng này trong team pwnjutsu với vị trí phụ trách mảng Web. Và rất tiếc là lần này team mình thiếu đi mất...