Chạy lệnh với quyền root trên PHP

Trong quá trình phát triển các ứng dụng với PHP, đôi lúc chúng ta cần sử dụng PHP để thực thi các câu lệnh trên server....